//Αρχική > General Information  > The Friends of the Museum 
FRIENDS OF THE MUSEUM

The Friends of the Museum have permanent information and communication about actions, initiatives, events, new exhibits, and all activities of the Museum in General.

These activities include, among others, informative lectures on subjects of the natural environment, visual creations, exhibitions, etc. and are aimed at our acquaintance with nature so as to actively take part in the process of protecting it.

If you wish to receive a prospectus of the Museum of Natural History, you can fill in your email in the Newsletter form.

 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.