//Αρχική > STERNA 

STERNA*

(Semantic Web-based Thematic European Reference Network Application)
www.sterna-net.eu

 

STERNA (Semantic Web-basedThematic European Reference Network Application) -  is a contribution of thirteen European natural history museums andcontent providers that collect and hold content on biodiversity, wildlife andnature to the goals and objectives of the European Digital Library Initiative.

Birdsand all kinds of information related to birds are at the core of the STERNAdigital library. It brings together and presents all sorts of multimediaresources on birds, bird species and their habitats in one information space.

The name STERNA refers to the RNAproject, where RNA stands for Reference Network Architecture. This project,supported by the Dutch ministries of Education and Economic Affairs, dealt withbest practices for setting up dynamic knowledge systems. The STERNA project canbe seen as the European follow up of the RNA project.

The STERNA Project is supported and partly funded by the eContentplus programme of the European Commision.


                                                         

 
select
Newsletter:
© 2008 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου Powered by: Hypertrak-CMS | Enabled by: DATA CONCEPT A.E.
Login to Hypertrak
Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.